Kontakti nin

Vi povas per la sub formularo sendi mesaĝon al
You can use the form below to send a message to

  • La redaktoro (pri la Bulteno aŭ ĉi tiu retejo / concerning the newsletter or this website)
  • La eduka sekretario (pri instruado, sed por raporti kurson, bv uzi ĉi tiun apartan formularon / concerning teaching, but to report a course, please use this separate form)
  • La koresponda sekretario (pri membreco kaj ĝeneralaj demandoj / concerning membership and general questions)
  • La kasisto (pri pagoj ktp. / concerning payments, etc.)
  • La prezidanto aŭ vic-prezidanto (pri la asocio / concerning the association)

Bv memori tre zorge tajpi vian retadreson!
Please remember to type your email address very carefully! 

Sendu al / Send to:

Via nomo (nepra) / Your name (required)

Via retpoŝto (nepra) / Your email address (required)

Temo (nepra) / Subject (required)

Mesaĝo (nepra) / Message (required)